Wanted: Shift Leaders & Production Supervisor

THE DEADLINE HAS RUN OUT

(Finnish and English versions below)


Herrmans Bike Components Ltd är en av de ledande europeiska pionjärerna när det gäller att utveckla komponenter och lösningar för cykelindustrin. Över 60 års utveckling och tillverkning, i nära samarbete med europeiska cykeltillverkare, säkerställer vår företagskompetens, både för dagens behov och för framtidens möjligheter. Herrmans Bike Components Ltd är ett framgångsrikt och växande exportföretag i Jakobstad. Vi har ca 150 anställda i våra verksamhetsställen i Finland, Tyskland och Taiwan.

Vi utvecklar och effektiviserar nu vår produktion inom sprutgjute (Injection Molding, IM) och anställer en Production Supervisor, samt fem personer som Shift Leaders (5-skift) till Jakobstad.

Production Supervisor

Som Production Supervisor fungerar du som förman för produktionspersonalen på IM och rapporterar direkt till IM Manager. Du koordinerar utvecklingen av produktionsutrymmen och 5S samt skapar och uppdaterar nödvändiga instruktioner. Som förman ansvarar du för att Herrmans arbets- och säkerhetsregler följs samt att informationen till de anställda når alla skift. Till arbetsuppgifterna hör även att handha introduktion och vägledning av nyanställda.

Vi söker nu dig som har ett intresse för ledarskap och erfarenhet av att leda produktionspersonal. Vi önskar att du är har en bra organisationsförmåga, är strukturerad i ditt arbetssätt samt är bra på att kommunicera med människor i din omgivning. Vid Herrmans är kommunikationsspråken svenska, finska samt engelska och vi förväntar oss du kan kommunicera på minst två av dessa.

Vi erbjuder dig en plats i ett kunnigt team i ett lokalt företag, som växer stort globalt. Du får även möjligheten att utvecklas genom utbildning och fortbildning inom vår egen produktionsutrustning samt i ledarskap.

Känner du att du har det som krävs och intresse av jobba som Production Supervisor, lämna då in din ansökan senast söndagen den 7 augusti.

 

Shift Leader

Som Shift Leader vid sprutgjuteriet, IM, har du ansvar för att teamet utför de arbetsuppgifter och mål som är satta för dagen. Shift Leadern jobbar som en av tre personer i ett team, i 5-skift, där det ingår allt från övervakning av produktionsmaskinerna, till packning samt att hålla städat och organiserat kring maskinerna. Du ansvarar för att medarbetarna följer de tilldelade arbetsuppgifterna, stöder vid problem med maskinerna samt ansvarar för att nödvändig information förs vidare vid skiftbyte.

Vi erbjuder dig en plats i ett kunnigt team i ett lokalt företag, som växer stort globalt. Du får även möjligheten att utvecklas genom utbildning och fortbildning inom vår egen produktionsutrustning samt i ledarskap.

Vill du jobba som Shift Leader på Herrmans? Lägg då in din ansökan senast söndagen den 7 augusti.

 

 

************

Herrmans Bike Components Ltd on yksi Euroopan johtavista edelläkävijöistä pyöräteollisuuden komponenttien ja ratkaisujen kehittämisessä. Yli 60 vuoden kehitys ja valmistus tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten polkupyörävalmistajien kanssa takaavat yrityksemme osaamisen sekä tämän päivän tarpeisiin että tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Herrmans Bike Components Ltd on menestyvä ja kasvava vientiyritys Pietarsaaressa. Pääkonttorissamme Suomessa, Saksassa ja Taiwanissa työskentelee noin 150 lahjakkuutta.

Kehitämme ja tehostamme nyt tuotantoamme ruiskupuristuspuolella (IM) ja palkkaamme Tuotannon työjohtajanProduction Supervisor, sekä viisi vuorovastaavaa – Shift Leader (5 vuoroa) Pietarsaareen.

 

Production Supervisor

Tuotannon työjohtajana toimit IM:n tuotantohenkilöstön työnjohtajana ja raportoit suoraan IM-päällikölle. Koordinoit tuotantotilojen ja 5S:n kehittämistä sekä luot ja päivität tarvittavat ohjeet. Esimiehenä olet vastuussa siitä, että Herrmanin työ- ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja että tiedot työntekijöille ulottuvat kaikkiin vuoroihin. Työtehtäviin kuuluu myös uusien työntekijöiden esittelyä ja ohjauksen hoitamista.

Haemme nyt sinua, joka olet kiinnostunut johtajatehtävistä ja jolla on kokemusta tuotantohenkilöstön johtamisesta. Toivomme, että sinulla on hyvä organisointikyky, hoidat tehtävät strukturoidusti ja olet hyvä kommunikoimaan ympärilläsi olevien ihmisten kanssa. Herrmansissa viestintäkielet ovat ruotsi, suomi ja englanti, ja odotamme sinun pystyvän kommunikoimaan näistä vähintään kahdella.

Tarjoamme Sinulle tehtävää osaavassa tiimissä paikallisessa yrityksessä, joka on kasvuvaiheessa globaalissa ympäristössä. Saat mahdollisuuden kouluttautua eteenpäin yrityksen omassa tuotantoympäristössä. Tarjoamme myös johtamiskoulutusta.

Jos sinusta tuntuu, että täytät yllä mainitut vaatimukset ja olisit kiinnostunut työskennellä Tuotannon työjohtajana, lähetä hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 7.8.

 

Shift Leader

IM:n ruiskupuristuksen vuorovastaavana olet vastuussa siitä, että tiimi suorittaa päivälle asetetut tehtävät ja tavoitteet. Vuorovastaava työskentelee yhtenä kolmesta tiimissä, 5-vuorossa, joka sisältää kaikkea tuotantokoneiden valvonnasta pakkaamiseen sekä valvoo siisteydestä ja järjestyksestä koneiden ympärillä. Olet vastuussa siitä, että työntekijät noudattavat annettuja tehtäviä, tuet tiimiäsi koneiden kanssa ilmenevien ongelmien sattuessa ja vastaat myös siitä, että tarvittavat tiedot välitetään vuoroa vaihdettaessa.

Tarjoamme Sinulle tehtävää osaavassa tiimissä paikallisessa yrityksessä, joka on kasvuvaiheessa globaalissa ympäristössä. Saat mahdollisuuden kouluttautua eteenpäin yrityksen omassa tuotantoympäristössä. Tarjoamme myös johtamiskoulutusta.

 

Haluatko työskennellä Shift Leaderina Herrmansilla? Lähetä hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 7.8.

 

 

************

Herrmans Bike Components Ltd is one of the leading European pioneers when it comes to developing components and solutions for the bicycle industry. Over 60 years of development and manufacturing, in close collaboration with European bicycle manufacturers, ensures the competence of our company, both for the needs of today and for the opportunities of the future. Herrmans Bike Components Ltd is a successful and growing export company in Jakobstad. About 130 talents work in our headquarters in Finland, Germany, and Taiwan.

We are now developing and streamlining our production on the Injection Molding (IM) and employing a Production Supervisor, as well as five Shift Leaders (5-shifts) to Jakobstad.

Production Supervisor

As a Production Supervisor, you are the foreman for the production staff at IM and report directly to the IM Manager. The Production Supervisor co-ordinate the development of production facilities and 5S and create and update necessary instructions. As foreman, you make sure that Herrman’s work and safety rules are followed and that the information to the employees reaches all shifts. The tasks also include the introduction and guidance of new employees.

We are now looking for you who have an interest in leadership and experience in leading production staff. We wish that you have a good organizational ability, are structured in your way of working and are good at communicating with people around you. At Herrmans, the communication languages ​​are Swedish, Finnish and English, and we expect you to be able to communicate in at least two of these.

We offer you a place in a talented team in a local company, which is growing big globally. You also get the opportunity to develop through education and training within our own production equipment and in leadership.

If you feel that you have what is required and an interest in working as a Production Supervisor, then submit your application no later than Sunday 7 August.

 

Shift Leader

As the Shift Leader at the Injection Molding, IM, you are responsible for the team performing the tasks and goals set for the day. The Shift Leader works as one of three in a team in 5-shifts, which includes everything from monitoring the production machines, to packing and keeping it tidy and organized around the machines. You are responsible for ensuring that employees follow the assigned tasks, support in case of problems with the machines and are also responsible for ensuring that the necessary information is passed on when changing shifts.

We offer you a place in a talented team in a local company, which is growing big globally. You also get the opportunity to develop through education and training within our own production equipment and in leadership.

 

Do you want to work as a Shift Leader at Herrmans? Then submit your application no later than Sunday 7 August.